fbpx

Bakalářský program Akvakultura a péče o vodní ekosystémy

Zájmové chovy
https://agroden.cz/portfolio-item/m-akvakultura-a-pece-o-vodni-ekosystemy/
V akademickém roce 2020/2021 můžete podat přihlášky v období od 30. července 2020 do 31. srpna 2020.

Absolvent chápe v globálním kontextu moderní trendy v chovu vodních organismů a interakce těchto organismů s okolím v rámci sladkovodního i mořského prostředí. Je schopen zavádět a realizovat nové odchovné postupy. Získané znalosti mu dále umožní působit jako specialista na chovy okrasných živočichů, kde se může uplatnit v oblasti designu a realizace okrasných vodních nádrží. Absolvent je schopen získávat a uplatňovat behaviorální informace v produkčních chovech. Mezi znalosti a dovednosti absolventa patří rovněž schopnost rozeznat poruchy zdravotního stavu vodních živočichů a je schopen ve spolupráci s veterinárním lékařem uplatnit léčebná opatření. Vědomosti studentů v oblasti akvakultury a péče o vodní ekosystémy jsou dále rozšířeny o znalosti ekonomického a zemědělského okruhu a umožňují absolventům integrovat chov vodních živočichu v rámci celého agrokomplexu.
Cíl studia
Studium je koncipováno s primárním cílem naplnění potřeb pracovního trhu odbornými pracovníky vybavenými moderními znalostmi z oblastí produkční a okrasné akvakultury, a pracovníky v managementu volných vod uplatňující moderní inovativní přístupy v péči o vodní ekosystémy. Program současně reflektuje dynamický rozvoj analytických a informačních technologií.

Co se naučíte?

Profilové disciplíny:

Botanika, Zoologie, Agroekologie, Pěstování rostlin a chov hospodářských zvířat, Mechanizace zemědělské výroby, Základy hodnocení kvality potravin rostlinného i živočišného původu, Politika rozvoje venkova v EU, Základy podnikové ekonomiky

Co se v průběhu studia naučíš?

Determinaci vodních organismů a monitoring jejich populací

Co se v průběhu studia naučíš?

Naučíš se chovat akvarijní a akvakulturní organismy

Co se v průběhu studia naučíš?

Navrhování kompenzačních opatření a způsobu hospodaření ve volných vodách

Co se v průběhu studia naučíš?

Analýzy vlastností vodních ekosystémů

Přihlášení ke studiu programu Akvakultura a péče o vodní ekosystémy:

V akademickém roce 2020/2021 můžete podat přihlášky v období  od 30. července 2020 do 31. srpna 2020.
 
Přihlášku ke studiu podává uchazeč pouze formou elektronického formuláře prostřednictvím univerzitního informačního systému České zemědělské univerzity v Praze (dále jen ČZU). Formulář se nachází na adrese https://is.czu.cz/prihlaska.