fbpx

Bakalářský program Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů

Přírodní zdroje
https://agroden.cz/portfolio-item/ochrana-krajiny-a-vyuzivani-prirodnich-zdroju/
V akademickém roce 2020/2021 můžete podat přihlášky v období od 30. července 2020 do 31. srpna 2020.

Studium vychází z teoretických základů biologie a chemie a na ně navazujících disciplin souvisejících s neprodukčními funkcemi zemědělství a především se šetrným využíváním přírodních zdrojů. Studium je zaměřeno na péči o životní prostředí z pohledu hodnocení a ochrany půdy a dalších složek životního prostředí jako jsou voda a atmosféra. Významný prostor je věnován minimalizaci tvorby, následnému zpracování a opětovnému využívání celého spektra odpadů. Důraz je položen na pochopení vzájemných interakcí jednotlivých složek biosféry, produkčního zemědělství, zahradnictví a tvorby krajiny v podmínkách trvale udržitelného rozvoje. Student v rámci studia získává přehled o ekonomických a právních souvislostech i jejich řešení vztahujících se k životnímu prostředí.

Možnosti uplatnění absolventů:

  • profesní specialisté ve využívání přírodních zdrojů,
  • odborné a řídící funkce v odborných firmách zaměřených na ochranu půdního fondu,
  • samostatní pracovníci pozemkových a katastrálních úřadů,
  • na manažerských pozicích ve specializovaných firmách zaměřených na sběr a využití odpadů,
  • odborní pracovníci v kontrolních a inspekčních organizacích zabývajících se životním prostředím,
  • ve vybraných profesích ve firmách zabývajících se zpracováním přírodních zdrojů.

Co se naučíte?

Profilové disciplíny:

Geologie, Aplikovaná ekologie, Pedologie, Meteorologie a klimatologie, Aplikovaná kartografie, Hydrologie a hydrogeologie, Urbanismus a územní plánování, Základy sadovnictví a krajinářství, Odpady a jejich využití, Podniková ekonomika a řízení, Základy práva.

Voda v krajině a závlahy

Co se naučíš na Vodě v krajině a závlahy?

Známá pravda je, že bez vody to nejde. Dozvíš se, jak s vodou v půdě a krajině hospodařit, abychom my, lidé, přežili.

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie

Co se naučíš na Obnovitelných a neobnovitelných zdrojích energie?

Ropa, uran nebo Slunce? Zjistíš, z čeho a jak získáváme energii a jak to ovlivňuje planetu.

Hydrologie a hydrogeologie

Co se naučíš na Hydrologii a hydrogeologii?

Dozvíš se, jak se voda na Zemi chová, jak se akumuluje v hornině a v půdě, jak vzniká podzemní voda, kterou potom piješ.

Zakládání a údržba zeleně

Co se naučíš na Zakládání a údržbě zeleně?

Krajina bez zeleně je poušť – pojď s námi sázet stromy

Chov zvířat

Co se naučíš na chovu zvířat?

Zjistíš, jak správně chovat hospodářská zvířata ve vztahu k prostředí a s ohledem na jejich pohodlí a životní potřeby.

Početní metody

Co se naučíš na Početních metodách?

Naučíš se přesně popsat a kvantifikovat přírodní jevy, se kterými se seznámíš v ostatních předmětech.

Biochemie rostlin

Co se naučíš na Biochemie rostlin?

Zjistíš, že rostliny se uvnitř chovají jako jedna velká továrna na chemické látky, kde všechno se vším souvisí a vše funguje, jak dobře promazaný stroj.

Botanika

Co se naučíš na Botanice?

Jak podle rostlin určit o jaké stanoviště se jedná. Proč některé rostliny rostou pouze na některých místech?

Fyzika pro biology

Co se naučíš na Fyzice pro biology?

Fyzika je základní přírodní vědou a zkoumá nejobecnější zákonitosti dějů v přírodě, porozumíš procesům v neživých i živých systémech.

Přihlášení ke studiu Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů:

V akademickém roce 2020/2021 můžete podat přihlášky v období  od 30. července 2020 do 31. srpna 2020.
 
Přihlášku ke studiu podává uchazeč pouze formou elektronického formuláře prostřednictvím univerzitního informačního systému České zemědělské univerzity v Praze (dále jen ČZU). Formulář se nachází na adrese https://is.czu.cz/prihlaska.