fbpx

Přihlášky uchazečů o studium 22. 11. 2020 až 31. 03. 2021

Každý všední den 17:00 - 18:00 ONLINE chat se studenty! Vyber si svůj program!

KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN 10:00 - 11:00 ONLINE CHAT SE STUDIJNÍM ODDĚLENÍM!

Výzkumné směry na fakultě

Kam kráčíme?

Zemědělství je stále významným segmentem vzdělávání, avšak v posledních letech se úspěšně etablovaly další obory zaměřené na kvalitu produkce, potraviny a výživu člověka, na zahradnictví
a krajinářskou architekturu, na zájmové chovy zvířat
a zoorehabilitace, na přírodní zdroje a jejich ochranu, na využití odpadů i na rozvoj venkova.

Fakulta se snaží studentům zprostředkovat výuku i prakticky. Vše směřuje ke zdraví a kvalitě života populace. Šest základních směrů NA NAŠÍ FAKULTĚ


zeptejte se v našem chatu, nebo napište na info@af.czu.cz

doc. Ing. Josef Hakl, PhD.
Vystudoval obor Všeobecné zemědělství na ČZU v Praze. Doktorskou práci hodnotící ekologické vlastnosti a produkční znaky vojtěšky seté obhájil v roce 2006 a v roce 2013 se na ČZU v Praze habilitoval v oboru Pícninářství a trávníkářství. V současné době působí na Katedře agroekologie a rostlinné produkce jako vedoucí týmu pro oblast pícninářství. Odborné zaměření pokrývá systémy produkce píce, ekologie pícních druhů, pěstitelské technologie pícnin na orné půdě, hodnocení kvality píce i využívání trvalých travních porostů. Mimo práce na univerzitě se věnuje i hospodaření na rodinné farmě.
Ing. Zdeněk Košnář, Ph.D.
Zdeněk Košnář je absolventem oboru Udržitelný rozvoj biosféry na AF ČZU. Navazující doktorské studium ukončil v roce 2018 v oboru Využití a ochrana přírodních zdrojů. Pracuje na katedře Agroenvironmentální chemie a výživy rostlin jako vědecko-výzkumný pracovník projektů a od roku 2019 je odborným asistent. Jeho odborná činnost se mimo jiné zaměřuje na monitorování persistentních organických polutantů v životním prostředí. Zkoumá možnosti bioremediace polycyklických aromatických uhlovodíků a jejich chování v systému půda – rostlina. V neposlední řadě se zabývá analytickým stanovením polutantů životního prostředí na plynovém chromatografu s hmotnostním spektrometrem GC/MS a GC/MS/MS (QqQ).
Mgr. Veronika Gvoždíková Javůrková, Ph.D.
Vystudovala Zoologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Ve svém výzkumu se primárně věnuje interakcím mezi mikroorganismy a ptačím hostitelem se specializací na produkci antimikrobiálních a chemosignálních látek produkovaných mikroorganismy a jejich vliv na životní strategie ptáků. Její velkou vášní je kromě rodiny a dvou dětí studium tělního pokryvu ptáků a významu mikroorganismů v evoluci zbarvení a funkčnosti ptačího peří se zřetelem na antimikrobiální potenciál a chemickou komunikaci.
Ing. Iveta Angela Kyriánová, Ph.D.
Absolvovala bakalářské i magisterské studium v oborech Živočišná produkce na FAPPZ ČZU v Praze, kde následně pokračovala na doktorské studium v oboru Obecná zootechnika. Během doktorského studia se věnovala gastrointestinálním a plicním hlísticím v chovech malých přežvýkavců. V roce 2019 obhájila disertační práci na téma Gastrointestinální a plicní hlístice v intenzivních chovech domácích a volně žijících přežvýkavců. Nyní se na katedře zoologie a rybářství FAPPZ věnuje parazitární gastroenteritidě a verminózní pneumonii malých přežvýkavců a rezistenci na anthelmintika.
Ing. Luboš Paznocht
Na FAPPZ ČZU v Praze jsem v letech 2010 až 2015 vystudoval bakalářský a dále navazující magisterský obor Výživa a potraviny. Následně (2015-2019) jsem pokračoval v doktorském studijním programu Zemědělská specializace obor Zemědělská chemie. V rámci studia jsem se věnoval pšenicím s tzv. barevným zrnem. Předmětem mého výzkumu byly především karotenoidy a fenolické kyseliny, tedy skupiny nutričně zajímavých látek. Po ukončení doktorského studia jsem nastoupil na Katedru chemie, kde v současnosti působím jako vědecko-výzkumný a pedagogický pracovník. Nadále se věnuji tématu netradičně zbarvených pšenic a jejich potravinářského využití.
Ing. Daniel Bureš, Ph.D.
Daniel Bureš je absolventem oboru živočišná produkce na AF ČZU. Navazující doktorské studium ukončil v roce 2007 v oboru speciální zootechnika na FAPPZ ČZU. Od ukončení studia pracuje ve VÚŽV v Praze Uhříněvsi na Oddělení chovu skotu, kde se zabývá výzkumem v oblasti chovu masného skotu, masné užitkovosti a kvality hovězího masa. Mezi náplň jeho práce patří senzorická analýza masa, masných výrobků či dalších živočišných produktů. V poslední době se jeho činnost zaměřuje i na hodnocení kvality masa nedomestikovaných přežvýkavců jako jsou například farmově chovaní daňci nebo antilopy losí. Od roku 2014 působí na Katedře kvality a bezpečnosti potravin, kde se věnuje výuce předmětů zaměřených na kvalitu živočišných produktů.
doc. Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D.
Vystudoval živočišnou produkci na Agronomické fakultě (nyní Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů) České zemědělské univerzity v Praze. Na téže fakultě obhájil disertační práci na téma Biochemická determinace proteáz gastrointestinální hlístice Trichostrongylus colubriformis a v roce 2014 se na ČZU v Praze habilitoval v oboru Aplikovaná zoologie. Studoval také odbornou biologii se zaměřením na parazitologii na Přírodovědecké fakultě UK. Na katedře zoologie a rybářství FAPPZ se zabývá veterinárně významnými hlísticemi domácích i volně žijících přežvýkavců. Oblastí jeho zájmu je především epizootologie gastrointestinálních hlístic přežvýkavců, potlačování (konvenční terapie i alternativní metody) parazitární gastroenteritidy a verminózní pneumonie, anthelmintická rezistence gastrointestinálních hlístic, dopad parazitóz na produkci hospodářských zvířat, a také biologicky aktivní molekuly (proteiny a enzymy), které hlístice v průběhu svého života využívají. Je autorem nebo spoluautorem téměř sedmdesáti vědeckých publikací, více než desítky článků v odborných periodicích a aplikačních výstupů, včetně patentu se zahraniční licencí. V roce 2017 mu byla udělena cena Medica Veterinaria v kategorii Choroby přežvýkavců a prasat za odborný článek zabývající se problematikou infekčních onemocnění vyvolaných hlísticemi, které parazitují v dýchací soustavě přežvýkavců.

Virtuální prohlídka

https://video.czu.cz/tour/2016/FAPPZ.html